เครื่องปอกเปลือกเผือก

  • ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร

  • โครงการเดี่ยว

  • 2557 (2556-2557)

  • inนายวรศักดิ์ สมตน, อาจารย์

  • inนายวรศักดิ์ สมตน, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี