การศึกษาการสกัดไลโคปีนในฟักข้าวเพื่อการบริโภค

Publish Year National Conference 2
2016 exปานฤทัย เนียมจันทร์, exทฤฒมน พีระกิจพานิช, inดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการเตรียมอิมัลชันของน้ามันจากเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าว", การประชุมทางวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 2 FENETT 2016 Food Engineering Network of Thailand' 2016 Conference (FENETT'2016)ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 19 เมษายน 2559 , 19 เมษายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exธัชยพร ธัชยภักดี , exศรุต ศรัทธาสุจริต , inดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการสกัดสารเบต้าแคโรทีนและไลโคปีนจากเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวเพื่อการบริโภค", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558, 27 มีนาคม 2015, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย