อิทธิพลจากความเค็มของน้ำต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของกล้วยไม้สกุลหวายตัดดอก

Publish Year International Conference 2
2016 exน.ส.นภสร เชี่ยวชูกุล, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, exดร.ประเดิม วณิชชนานันท์, "Growth and Photosynthetic Parameters of Dendrobium Sonia ‘Earsakul’ at Flowering Stage under Saline Water Stress", The 12th Asia Pacific Orchid Conference, 19 - 22 มีนาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exนายธาราทิพย์ สอนสุด, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, exดร.ประเดิม วณิชชนานันท์, "Water Salinity on Growth and Development of Dendrobium Sonia ‘Earsakul’ of Different Ages", The 12th Asia Pacific Orchid Conference, 19 - 22 มีนาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2014 exนายธาราทิพย์ สอนสุด, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, exดร.ประเดิม วณิชชนานันท์, "อิทธิพลความเค็มของน้ำจากเกลือสมุทรต่อการเจริญเติบโตและอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์เอียสกุล", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 6 กุมภาพันธ์ 2014, แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย