พฤกษเคมีเปรียบเทียบ ฤทธิ์ทางชีวภาพ และกลไกการออกฤทธิ์ของขว้าว (Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale) เพื่อใช้ในการควบคุมวัชพืช