การศึกษาคุณสมบัติทางกลของดินทรายที่ถูกแรงกระทำแบบเท่ากันทุกทิศทางโดยการใช้คลื่นแรงเฉือน

Publish Year International Journal 1
2016 exรศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล, inดร.พูลพงษ์ พงษ์วิทยภานุ, รองศาสตราจารย์, "Shear wave velocity of sands subject to large strain triaxial loading", Geomechanics & Engineering, An International Journal, ปีที่ 11, ฉบับที่ 5, พฤศจิกายน 2016, หน้า 713-723