การตรวจและแยกชนิดของเนื้องอกชนิด lymphoma ในลูกตาและรอบบริเวณตาในสุนัขด้วยวิธี immunohistochemistry