โครงการพัฒนาโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมอาหารด้วยระบบโซ่ความเย็นและบรรจุภัณฑ์

Publish Year International Journal 2
2015 inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, "Business process analysis and improvement for a raw milk collection centre in Thailand", Agriculture and Agricultural Science Procedia , ปีที่ 3, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 35-39
2015 inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, exChueprasert, M. , "Productivity improvement based line balancing: a case study of pasteurized milk manufacturer", International Food Research Journal Volume 22 Issue 6, 2015, ปีที่ 22, ฉบับที่ 6, สิงหาคม 2015, หน้า 2313-2317
Publish Year National Conference 1
2016 exณัฐนรี รังสิโยภาส, inดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อโอกาสในการซือ้ ผลิตภัณฑ์สมูทตีจ้ากผลไม้แช่แข็งจากมูลนิธิโครงการหลวงของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร", the 54th Kasetsart University Annual Conference (Agro-Industry), 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย