ความหลากหลายของยีสต์โอลิเอจินัสที่มีประสิทธิภาพในการผลิตลิพดจากและการผลิตลิพิดจากกลีเซรอลดิบ

Publish Year International Journal 5
2018 exPirapan Polburee, exTakao Ohashi, exYung-Yu Tsai, exThitinun Sumyai, inดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exKazuhito Fujiyama, "Molecular cloning and overexpression of DGA1, an acyl-CoA-dependent diacylglycerol acyltransferase, in the oleaginous yeast Rhodosporidiobolus fluvialis DMKU-RK253", Microbiology (United Kingdom), ปีที่ 164, ฉบับที่ 1, มกราคม 2018, หน้า 1-10
2017 exRujiralai Poontawe, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Efficient oleaginous yeasts for lipid production from lignocellulosic sugars and effects of lignocellulose degradation compounds on growth and lipid production", Process Biochemistry, ปีที่ 53, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 44-60
2016 exPolburee, P., inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, exHonda, K., exOhashi, T., exYoshida, T., exFujiyama, K., inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Lipid production from biodiesel-derived crude glycerol by Rhodosporidium fluviale DMKU-RK253 using temperature shift with high cell density", Biochemical Engineering Journal, ปีที่ 112, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2016, หน้า 208-218
2015 exPolburee, Pirapan, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, inดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exOhashi, Takao, exFujiyama, Kazuhito, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Characterization of oleaginous yeasts accumulating high levels of lipid when cultivated in glycerol and their potential for lipid production from biodiesel-derived crude glycerol", FUNGAL BIOLOGY, ปีที่ 119, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2015, หน้า 1194-1204
2014 exPolburee, Pirapan, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, exOhashi, Takao, exFujiyama, Kazuhito, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Barnettozyma siamensis f.a., sp nov., a lipid-accumulating ascomycete yeast species", INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, ปีที่ 64, ฉบับที่ -, กันยายน 2014, หน้า 3053-3057