ความหลากหลายและนิเวศวิทยาของยีสต์เอนโดไฟต์และยีสต์อีพิไฟต์จากใบของพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย และการผลิตสารส่งเสริมการเจริญพืชออกซินโดยสายพันธุ์ที่คัดเลือกว่ามีประสิทธิภาพสูงพร้อมกับการศึกษาชีววิถีการสังเคราะห์

Publish Year International Journal 6
2015 inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exRungluk Kaewwichian, "The diversity of culturable yeasts in the phylloplaneof rice in Thailand", Annals of Microbiology , ปีที่ 65, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2015, หน้า 667-675
2015 exนายภูมิน นุตรทัต, exนางสาววีรวรรณ อ่ำศรี, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.พนารัตน์ อรุณรัติยากร, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Indole-3-acetic acid production by newly isolated red yeast Rhodosporidium paludigenum", Journal of General and Applied Microbiology, ปีที่ 61, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2015, หน้า 1-9
2014 exKaewwichian, R., inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Nakazawaea siamensis f.a., sp. nov., a yeast species isolated from phylloplane", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 64, ฉบับที่ PART 1, มกราคม 2014, หน้า 266-270
2014 inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exKaewwichian, R, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, exKawasaki, H, "Diversity of culturable yeasts in phylloplane of sugarcane in Thailand and their capability to produce indole-3-acetic acid", WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 30, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2014, หน้า 1785-1796
2014 exSurussawadee, Janjira, exKhunnamwong, Pannida, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Papiliotrema siamense f.a., sp nov., a yeast species isolated from plant leaves", INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, ปีที่ 64, ฉบับที่ -, กันยายน 2014, หน้า 3058-3062
2014 exPannida Khunnamwong, exJanjira Surussawadee, exSasitorn Jindamorakot, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Wickerhamiella siamensis f.a., sp. nov., anendophytic and epiphytic yeast species isolatedfrom sugar cane leaf", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 64, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2014, หน้า 3849-3855