กระบวนการกำหนดนโยบายสังคมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Publish Year National Conference 1
2014 inดร.ประสงค์ กัลยาณะธรรม, อาจารย์, "กระบวนการกำหนดนโยบายสังคมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 11, 8 ธันวาคม 2014, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย