ภูมิทัศน์นาข้าวที่สร้างขึ้นในรีสอร์ต ความเป็นสถานที่และความแท้: กรณีศึกษานาข้าวในโรงแรมในเชียงใหม่