การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการบัญชีหนี้สินหมุนเวียนโดยใช้ชุดแบบฝึกร่วมกับวิธีสอนแบบ KWDL ของนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชีบริหาร

  • โครงการจัดตั้งภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

  • โครงการเดี่ยว

  • 2558

  • inนางณัฐินี ชุติมันตพงศ์, อาจารย์

  • inนางณัฐินี ชุติมันตพงศ์, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์