การศึกษาวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ ภาวะน้ำหลาก และสมบัติของโคลนร้อน เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนต้นแบบในภาคตะวันตกของประเทศไทย