การศึกษา severe fever ใน thrombocytopenia syndrome virus ในสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์

  • ทุนอุดหนุนวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2557 (2557-2560)

  • Prof. Ken Maeda

  • exProf. Ken Maeda,inดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รองศาสตราจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์