การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม

Publish Year National Journal 5
2017 inนางเมตตา เร่งขวนขวาย, อาจารย์, inดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พนิต เข็มทอง, รองศาสตราจารย์, "กิจกรรมนันทนาการประเภทศิลปหัตถกรรมเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุในชุมชนทัดชาวิลล่า กรุงเทพมหานคร", วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี, ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 1-16
2017 exดร.สุชาติ เปรมสุริยา, inดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาแนวทางการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 32, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 51-57
2016 inดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.เฉลิม ฟักอ่อน, inดร.ธเนศ ดาวรุ่งโรจน์, "มุมมองการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม : กรณีศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต", ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2016, หน้า 34-44
2016 exดร.อดิเชษฐ์ บรรดาตั้ง, inดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยะพงษ์ ไสยโสภณ, อาจารย์, "การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี", วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 1-8
2015 exนิคม เขียวฉ่ำ, inดร.ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิยะพงษ์ ไสยโสภณ, อาจารย์, "แนวปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งสภานักเรียนโดยยึดหลักการจัดการศึกษาเชิงพิพัฒนาการนิยมในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2", ครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ปีที่ 14, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015