การพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์รายการค้าโดยใช้เทคนิค KWL Plus ร่วมกับแนวคิด Flipped Classroom สำหรับนิสิตสาขาวิชาการบัญชีบริหาร ชั้นปีที่ 1

  • โครงการจัดตั้งภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน

  • โครงการเดี่ยว

  • 2557

  • inนางทาริกา แย้มขะมัง, อาจารย์

  • inนางทาริกา แย้มขะมัง, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์