การทำเหมืองข้อมูลทางชีววิทยาเพื่อการสร้างเครือข่ายในระดับเมตาบอลิซึม