โครงการศึกษาความเหมาะสมในการใช้งานผิวทางแบบ Ultra Thin Friction Course: กรณีศึกษาทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213

Publish Year National Conference 1
2015 inนายต่อศักดิ์ ประเสริฐสังข์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPraphatsorn Bansotchuen, exSirikanda Panyawan, exNimit Kaewpon, exApinant Budsabong, "การศึกษาความเหมาะสมในการใช้งานผิวทางแบบ Ultra Thin Friction Course เทียบกับ Conventional Hot Mix Asphalt ในห้องปฏิบัติการ", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 3, 29 พฤศจิกายน 2015, เมือง สกลนคร ประเทศไทย