การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกติดผนังด้วยวัสดุและกรรมวิธีผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Publish Year National Conference 1
2015 exสาวิตรี บ่อเกิด, inดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้ประโยชน์จากของเสียประเภทแก้วเป็นตัวเติมในกระเบื้องเซรามิกติดผนัง", การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 3, 28 - 29 พฤษภาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย