การพัฒนากระบวนการเคลือบผิวในการผลิตเซรามิกด้วยเทคโนโลยีพลาสม่า

Publish Year National Conference 1
2015 exทักษิณา เรืองเจริญ, inดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนากระบวนการเคลือบผิวเซรามิกด้วยเทคโนโลยีพลาสมา", การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 3 , 28 - 29 พฤษภาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย