การกำจัดสีย้อมที่ปนเปื้อนในน้ำเสียด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลติกโดยใช้นาโนไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

Publish Year International Conference 1
2016 exจักรกฤษ สำเภาทอง, exธรรมศักดิ์ โรจน์วิรุฬห์, exอรวรรณ โรจน์วิรุฬห์, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวกชกร สุรเนาวรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การกำจัดสีในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยกระบวนการโฟโตคะตะลิติกโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา AC-TiO2 ไฮบริด", The 1st Technology Innovation Management and Engineering Science International Conference (TIMES-iCON2016), 23 - 30 พฤศจิกายน 2016
Publish Year National Conference 5
2016 exธีรยุทธ เหมมุน, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "การบำบัดและกำจัดแนฟทาลีนด้วยกระบวนการแอดวานออกซิเดชันโดยใช้ UV/H2O2 และ 3%Ag/TiO2", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่15, 11 - 13 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exใยทิพย์ ใจเอื้อย, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "การกำจัดฟลูออแรนทีนด้วยกระบวนออกซิเดชันขั้นสูง โดยใช้ UV/H2O2 และ 3% Ag-TiO2/UV", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 15, 11 - 13 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exธรรมศักด์ิ โรจน์วิรุฬห์, exปรียานุช พัฒนการค้า, exอรวรรณ โรจน์วิรุฬห์, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "การบำบัดนํ้าชะมูลฝอยด้วยกระบวนการโฟโตคะตะลิติกโดยใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 15, 11 - 13 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exพิมพ์พิสุทธ์ิ ปัจจัย, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "การดูดซับสารโพลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน ในดินที่มีสภาวะที่เป็นกรดและด่าง", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 15, 11 - 13 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exศิวิมล เชียร์ประเสริฐ, inนางอัจฉรา ดวงเดือน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกาญจนา ทุยเวียง, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "ปฏิกิริยาโฟโตรีดักชั่ันของไนเตรทบนตัวเร่งปฏิกิริยาฟิลม์บางที่เคลือบบนแผ่นสแตนเลส", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่14, 27 - 29 พฤษภาคม 2015, เชียงใหม่ ประเทศไทย