ผลกระทบของนโยบายการคลังต่อตัวแปรเศรษฐศาสตร์มหภาค

Publish Year National Conference 1
2015 inดร.สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบของนโยบายการคลังต่อตัวแปรเศรษฐศาสตร์มหภาค", การประชุมวิชาการครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 6 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2015, อื่นๆ ประเทศไทย