การศึกษาผลตอบแทนภายในของการฝึกทหารกองประจำการ กรณีศึกษาหน่วยฝึกทหารใหม่