การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาในการส่งเสริมการคิดเชิงระบบในวิชาวิธีการาสอนทางธุรกิจศึกษาสำหรับนิสิตชั้นปี 3 สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา