ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาบุคคลและครอบครัวของนิสิตคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Publish Year National Conference 1
2015 inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, exนายอภินัทธ์ แสงตรีเพชรกล้า, "ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาบุคคลและครอบครัวของนิสิตคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53 วันที่ 3-6 ก.พ. 2558, 4 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย