อิทธิพลของเครือข่ายการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมต่อการลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของเยาวชนไทย

Publish Year National Journal 1
2014 inดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์, ศาสตราจารย์, "อิทธิพลของเครือข่ายการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมต่อการลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของเยาวชนไทย", วารสารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 53-6