การพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาข้าวเปลือกในไซโล ด้วยการควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ภายในไซโลด้วยเทคโนโลยีเม็ดดูดความชื้นซีโอไลต์ (zeolite-based drying bead)