โครงการผลิตไบโอดีเซลจากหยีน้ำ (พลังงานทางเลือก)

Publish Year International Journal 1
2017 inนายยุทธนา บรรจง, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, inนายเดชา ดวงนามล, "Development of Pongamia oil Extraction Technique for Biodiesel Production", The Proceeding of ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2017 - พฤษภาคม 2018, หน้า 58-65
Publish Year International Conference 1
2017 inนายยุทธนา บรรจง, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, inนายเดชา ดวงนามล, exกันต์ กังวานสายชล, "Development of Pongamia oil Extraction Technique for Biodiesel Production", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference, 9 มิถุนายน - 29 ธันวาคม 2017, สกลนคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2014 exอภิพล เหรียญทอง, inดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ, รองศาสตราจารย์, "การแปรรูปของเสียจากอุตสาหกรรมปาล์มด้วยวิธีการเปลี่ยนรูปโดยการระเบิดเยื่อด้วยไอน้ำแรงดันสูง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย