การศึกษาผลกระทบของ Airport Carbon Accreditation Programme ต่อการปฏิบัติการของท่าอากาศยานในประเทศไทย ระยะที่ 1

Publish Year National Conference 1
2017 inดร.อารยา ศักดิ์บูรณาเพชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThanaporn Tadatonggul, exPollasith Intapong, "Performance measurement of airports in Thailand", Thai Value Chain Management and Logistics Conference, 19 - 23 ตุลาคม 2017, อื่นๆ ประเทศไทย