นโยบายการบัญชีฉบับที่ 16 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์