การควบคุมแบบปรับค่าได้สำหรับระบบการรักษาค่าความเป็นกรดเมื่อมีการผิดพลาดจากการวัด

Publish Year International Journal 2
2015 inดร.ธเนศ วงศ์หงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Unfalsified Control to a pH Neutralization Process with Noisy Measurements", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 781, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2015, หน้า 750-753
2012 inดร.ธเนศ วงศ์หงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf. Dr.-Ing. Sebastian Engell , "Automatic controller tuning via unfalsified control", Journal of Process Control , ปีที่ 22, ฉบับที่ 10, ธันวาคม 2012, หน้า 2008-2015
Publish Year National Journal 1
2015 inดร.ธเนศ วงศ์หงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Unfalsified Adaptive Control with Online Optimization to a pH Neutralization Process", Thammasat International Journal of Science and Technology, ปีที่ 20, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 80-90
Publish Year International Conference 3
2021 inดร.ธเนศ วงศ์หงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Adaptive Control for Nonlinear Processes", iEECON2021, 10 - 12 มีนาคม 2021, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2020 inดร.ธเนศ วงศ์หงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Analysis of the New Fictitious Error Signal inUnfalsified Control", ieecon2020, 4 - 6 มีนาคม 2020, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2015 inดร.ธเนศ วงศ์หงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Unfalsified Control to a pH Neutralization Process with Noisy Measurements", iEECON2015, 18 - 20 มีนาคม 2015, กะทู้ ภูเก็ต ประเทศไทย
Publish Year National Conference 4
2019 inดร.ธเนศ วงศ์หงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Adaptive PID Controller under Measurement Errors", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 42 , 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2019, เขาใหญ่ นครราชสีมา ประเทศไทย
2018 exนายอนุพงษ์ จัดนอก , inดร.ธเนศ วงศ์หงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้การควบคุมค่า pH โดยใช้ระบบควบคุมเชิงทำนายแบบจำลองร่วมกับตัวกรองคาลมาน", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 41 ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม , 21 - 23 พฤศจิกายน 2018, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2017 inดร.ธเนศ วงศ์หงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An Initial Set of Candidate Controllers for Unfalsified Control", EECON40 , 15 - 17 พฤศจิกายน 2017, พัทยา อื่นๆ ประเทศไทย
2017 exนายอนุพงษ์ จัดนอก , inดร.ธเนศ วงศ์หงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้การควบคุมค่า pH โดยใช้ระบบควบคุมเชิงทำนายแบบจําลอง", EECON40 , 15 - 17 พฤศจิกายน 2017, พัทยา อื่นๆ ประเทศไทย