การศึกษาโครงสร้างของสารประกอบเฟอร์ไรท์ชนิดต่างๆด้วยเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์

Publish Year International Journal 3
2016 exTangcharoen, T., inดร.ชนาภา คงมาก, รองศาสตราจารย์, exKlysubun, W., exPecharapa, W., "Synchrotron X-ray absorption spectroscopy study of disordered cation distribution of nanosized zinc ferrite powders", International Journal of Nanotechnology, ปีที่ 13, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2016, หน้า 545-560
2015 exดร. ธนิศ ตั้งเจริญ, inดร.ชนาภา คงมาก, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร. วิษณุ เพชรภา, "Synchrotron X-ray absorption spectroscopy study of the local atomic structures and cation ordering in perovskite- and spinel-type zinc stannate synthesized by co-precipitation method", Journal of Molecular Structure, ปีที่ 1102, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2015, หน้า 95-100
2014 exนาย.ธนิศ ตั้งเจริญ , exดร. วันทนา คล้ายสุบรรณ์, inดร.ชนาภา คงมาก, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร. วิษณุ เพชรภา, "Synchrotron X-ray absorption spectroscopy and magnetic characteristics studies of metal ferrites (metal = Ni, Mn, Cu) synthesized by sol-gel auto-combustion method", Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science, ปีที่ 211, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2014, หน้า 1903-1911