ปัจจัยก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวที่มีผลต่อการส่งออกลองกองไปประเทศจีนโดยทางเรือ

Publish Year International Journal 4
2016 exPapinporn Taesakul, inดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์, "?-glucanase and polygalacturonase activities are different in longkong (Lansium domesticum Corr.) fruit at two separation positions", Acta Horticulturae, ปีที่ 2016, ฉบับที่ 119, มิถุนายน 2016, หน้า 81-87
2015 exPrapinporn Taesakul, inดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์, exWouter G. van Doorn, "Two abscission zones proximal to Lansium domesticum fruit: one more sensitive to exogenous ethylene than the other", frontiers in Plant Science , ปีที่ 6, ฉบับที่ -, เมษายน 2015, หน้า 1-10
2015 exS.Pannasee, exO. Pluemjit, inดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์, "Effect of Ethyl Formate, Carbon Dioxide and 1-Methylcyclopropene Fumigation on Insect Disinfestation and Quality of Longkong", Acta Horticulturae, ปีที่ 1088, ฉบับที่ -, มิถุนายน - กันยายน 2015, หน้า 325-328
2015 inดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์, exเกรียงไกร มีถาวร, "Postharvest Behavior during Storage of Young Coconut (Cocos nucifera L.) at Different Temperatures", Acta Hort. , ปีที่ 1, ฉบับที่ 1091, สิงหาคม 2015, หน้า 125-131
Publish Year International Conference 1
2017 inดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์, exY. Palapol, exP. Labboriboon, exP. Songpram, exP. Taesakul, exO. Pluemjit, exP. Roonpraphan, exJ. Khunprom, exT. Nattapoonwat, "Factors affecting quality of Lansium domesticum to be exported from Thailand to China", VII INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANAGING QUALITY IN CHAINS (MQUIC) , 4 - 7 กันยายน 2017, Stellenbosch สาธารณรัฐแอฟริกาใต้