การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากเศษเหลือการแปรรูปกุ้งแช่เยือกแข็ง