สิ่งแวดล้อมเพื่อการดำเนินชีวิตที่กระฉับกระเฉง: การวิจัยเพื่อสรรสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อกิจกรรมทางกาย กรณีศึกษาสวนสาธารณะชุมชนในเขตเมือง

Publish Year International Conference 1
2016 exNutkritta Reunrit, inดร.Sigit Dwiananto Arifwidodo, รองศาสตราจารย์, "Designing Active Public Space Network in Sakaeo Province, Thailand", The 6th ISPAH Congress: The International Congress on Physical Activity and Public Health, 16 - 19 พฤศจิกายน 2016, bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2015 inมล.วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, รองศาสตราจารย์, exวราภรณ์ ยรรยงกุล, inดร.Sigit Dwiananto Arifwidodo, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอรเอม ตั้งกิจงามวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนัฐศิพร แสงเยือน, "สวนสาธารณะชุมชนเมืองเพื่อกิจกรรมทางกาย: การประเมินผลลักษณะการใช้งานสวนหลวงราชินี (19 ไร่) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์", การประชุมวิชาการกิจกรรมทางกายระดับชาติ ครั้งที่ 1 Active Living for All, 17 - 18 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inนางสาวอรเอม ตั้งกิจงามวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนัฐศิพร แสงเยือน, inดร.Sigit Dwiananto Arifwidodo, รองศาสตราจารย์, inมล.วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, รองศาสตราจารย์, exวราภรณ์ ยรรยงกุล, "การสังเกตพฤติกรรมผู้ใช้สวนสาธารณะเพื่อประเมินระดับกิจกรรมทางกาย และความสัมพันธ์ของพื้นที่กิจกรรมทางกายกับลักษณะทางกายภาพของสวนหลวงราชินี (19 ไร่) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์", การประชุมวิชาการกิจกรรมทางกายระดับชาติ ครั้งที่ 1 Active Living for All, 17 - 18 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย