การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการจัดสรรลูกค้าให้กับศูนย์กระจายสินค้าของโรงงานแปรรูปอาหาร