การศึกษาโครงสร้างของตัวเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ไนเตรตดัดแปรที่ใช้การบำบัดน้ำ