การออกแบบและแก้ไขปรับปรุงการใช้แสงธรรมชาติและแสงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  • ทุนวิจัยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  • โครงการเดี่ยว

  • 2552 (2551-2552)

  • inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ

  • inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Publish Year International Conference 1
2011 inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, exผศ.ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล, exนางสาว วัลลี เชยชม, "การออกแบบและแก้ไขปรับปรุงการใช้แสงธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์พลังงานสำาหรับอาคารเรียนในเขตภาคเหนือตอนล่าง: กรณีศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2554 “การพัฒนาอนาคตชนบทไทย : ฐานรากที่มั่นคงเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” , 27 - 29 มกราคม 2011, ขอนแก่น ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2009 inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, exผศ.ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล, "การศึกษารูปแบบของอุปกรณ์บังแดดไม้ไผ่ที่เหมาะสมในแง่ของการให้แสงสว่างธรรมชาติและการลดพลังงานไฟฟ้าสำหรับอาคารบ้านพักอาศัย", การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 , 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2009, พิษณุโลก ประเทศไทย