ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้ทางเท้าของผู้สูงอายุในเขตเมือง:ภูมิทัศน์ถนน คุณภาพทางเท้าและพฤติกรรมการเดินของผู้สูงอายุ

Publish Year National Conference 1
2013 inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล, "ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้ทางเท้าของผู้สูงอายุในเขตเมือง:ภูมิทัศน์ถนน คุณภาพทางเท้าและพฤติกรรมการเดินของผู้สูงอายุ", การประชุมวิชาการการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 1 (Bike and Walk Forum 1st), 29 - 30 มีนาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย