การประเมินอัตราการหายใจของแมลงศัตรูในโรงเก็บสามสายพันธุ์ ที่อุณหภูมิแตกต่างกัน เมื่อมีและไม่มีแหล่งอาหาร

Publish Year International Conference 1
2014 exชูเกียรติ โชติกเสถียร, inดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exดวงสมร สุทธิสุทธิ์, inดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, รองศาสตราจารย์, inนายเอนก สุขเจริญ, "Evaluation of the respiration rates of Sitophilus zeamais, Rhyzopertha dominica and Tribolium castaneum at three constant temperatures with and without a food source", 11th International Working Conference on Stored Product Protection, 24 - 28 พฤศจิกายน 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2014 exชูเกียรติ โชติกเสถียร, inดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exดวงสมร สุทธิสุทธิ์, inดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, รองศาสตราจารย์, inนายเอนก สุขเจริญ, "การประเมินอัตราการหายใจของด้วงงวงข้าวโพด (Sitophiluszeamais) ที่อุณหภูมิแตกต่างกัน", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 2 - 4 เมษายน 2014, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย