การหาจุดเหมาะสมของการชุบสังกะสีโดยวิธีตอบสนองที่พื้นผิว

Publish Year National Conference 1
2015 exพรพรรณ เลิศกิจมั่นคง, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, "การหาจุดเหมาะสมของการชุบสังกะสีโดยวิธีตอบสนองที่พื้นผิว", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ๓ – ๔ กันยายน ๒๕๕๘, 3 กันยายน - 4 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย