การทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ของปุ๋ยอินทรีย์จาก บริษัท เบทาโกรไฮบริด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สำหรับพืชเศรษฐกิจในสภาพแปลง