ประสิทธิผลของโปรแกรมทักษะชีวิตในการป้องกันยาเสพติดของนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนน้ำอูนเจริญวิทยา อ.นิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ปี 2547

  • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

  • โครงการเดี่ยว

  • 2547 (2546-2547)

  • inดร.พัสกร องอาจ, อาจารย์

  • inดร.พัสกร องอาจ, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์