การพัฒนาตัวเร่งปฎิกิริยา Ag-Pd core-shell บนตัวรองรับกราฟินที่มีหมู่ฟังก์ชั่นด้วยอิทธิพลของหมู่ฟังก์ชั่น