การวิเคราะห์และพัฒนาสารประกอบของยาอย่างเป็นระบบ : เข้าใจสาเหตุของการถดถอยของยาและที่มาของแนวทางสำหรับใช้พัฒนาในห้องปฏิบัติการ