การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพชีวมวลชองหญ้าเนเปียร์เชิงพื้นที่ผลิตพลังงานไฟฟ้า

Publish Year International Journal 2
2014 inดร.นรุณ วรามิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิราพร เชื้อกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Napier grass: A novel energy crop development and the current status in Thailand", Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences (Journal of ISSAAS), ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2014, หน้า 139-150
2013 inดร.จิราพร เชื้อกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Nutritional evaluation and in vitro ruminal fermentation of Sorghum cultivars", Journal of Food, Agriculture and Environment, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, เมษายน 2013, หน้า 345-351
Publish Year National Conference 4
2019 exภาวิต ดอกบัว, inดร.นรุณ วรามิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิราพร เชื้อกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลการใช้ไนโตรเจนและโพแทสเซียมต่อการเพิ่มศักยภาพทางพลังงานของหญ้าเนเปียร์ในพื้นที่นาที่ไม่เหมาะสม", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 16, 3 - 4 ธันวาคม 2019, อื่นๆ ประเทศไทย
2016 exด้วยรัก กล่ำเสือ, inดร.นรุณ วรามิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิราพร เชื้อกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทรงยศ โชติชุติมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณัฐธิญา เบือนสันเทียะ, "จีโนไทป์มีอิทธิพลต่อผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของชีวมวลหญ้าเนเปียร์สำหรับผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2016, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2016 exนวพล แก้วกสิกิจ, inดร.นรุณ วรามิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวคัทลียา ฉัตร์เที่ยง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิราพร เชื้อกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยา และความชื้นในดินกับการให้ผลผลิตของหญ้าเนเปียร์ สำหรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2016, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2013 inดร.จิราพร เชื้อกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exทรงยศ โชติชุติมา, inดร.นรุณ วรามิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้สารกำจัดวัชพืชประเภทก่อนงอกเพื่อควบคุมวัชพืชในถั่วไมยรา", การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2013, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย