ความต้องการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • เงินอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์

  • โครงการเดี่ยว

  • 2557 (2557-2558)

  • inนางสาวจริยา สุพรรณ

  • inนางสาวจริยา สุพรรณ

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์