การถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีในอ้อย มันสำปะหลัง และมะพร้าว

Publish Year International Conference 3
2014 exนางสาวดอกกล้วยไม้ หอมระหัด , inดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์, inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของเชื้อราสาเหตุโรคแมลงเพื่อการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล Nilaparvata lugens (St?l) (Hemiptera: Delphacidae)", การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน , 8 - 9 ธันวาคม 2014, นครปฐม ประเทศไทย
2014 exนางสาวรัตติกาล ทรัพย์โมค, inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, inดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์, "กระบวนการผลิตไข่ผีเสื้อข้าวสาร Corcyra cephalonica (Stainton) (Lepidoptera: Pyralidae)เหยื่อของตัวอ่อนแมลงช้างปีกใส Mallada basalis (Walker) (Neuroptera: Chrysopidae)", การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน , 8 - 9 ธันวาคม 2014, นครปฐม ประเทศไทย
2014 exนางสาวชริดา สัตยวงศ์, inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, exนางสาวศิริวรรณ ทุนคุ้มทอง, exนางสาวรัตติกาล ทรัพย์โมค, inดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์, "รูปแบบบรรจุภัณฑ์ในการนำแมลงช้างปีกใส Plesiochrysa ramburi (Schneider)(Neuroptera: Chrysopidae) ไปใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช", การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน , 8 - 9 ธันวาคม 2014, นครปฐม ประเทศไทย