การศึกษาสารต้านการก่อความรุนแรงในเชื้อ Pasteurella multocida ในสุกร