การใช้กราฟีนเป็นตัวรองรับตัวเร่งปฏิกิริยาคอบเปอร์-ซิงค์ออกไซด์สำหรับการสังเคราะห์เอทานอลจากปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ : อิทธิพลของการเติมโคบอลด์และเหล็ก